Nước thải tại các nhà máy bia có thể sản xuất ra năng lượng