Phát hiện loại nấm làm sạch nước thải trong vòng 6 giờ