UNWater công bố bản thảo về các bước thực hiện phương pháp đo các chỉ tiêu của mục tiêu thiên niên kỉ về nước toàn cầu