Nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước